रोजगार मराठी

List of all Prime Ministers of India (1947-2021)

List of all Prime Ministers of India (1947-2021)

स्पर्धा परिक्षांमध्ये भारताच्या पंतप्रधानांचे नाव, कालावधी ईत्यादी माहिती विषयी प्रश्न विचारले जातात. विद्यार्थ्यांना एकाच ठिकाणी  आजपर्यंत च्या पंतप्रधानांची ऊपलब्ध  करुन देण्यात येत आहे.

 

०१. भारताचे पहिले पंतप्रधान

पंतप्रधानांचे नाव – जवाहरलाल नेहरू

जन्म वर्ष – १८८९

मृत्यू वर्ष – १९६४

कालावधी –

पासून – १५ ऑगस्ट १९४७

पर्यंत – २७ मे १९६४

पंतप्रधान म्हणून भूषविलेला एकूण कालावधी – १६ वर्ष २८६ दिवस

 

०२. भारताचे दुसरे पंतप्रधान

पंतप्रधानांचे नाव – गुलझारीलाल नंदा (काळजीवाहू)

जन्म वर्ष – १८९८

मृत्यू वर्ष – १९९७

कालावधी

पासून – २७ मे १९६४

पर्यंत – ०९ जून १९६४ पं

तप्रधान म्हणून भूषविलेला एकूण कालावधी – १३ दिवस

 

०३. भारताचे तिसरे पंतप्रधान

पंतप्रधानांचे नाव – लाल बहादूर शास्त्री

जन्म वर्ष – १९०४

मृत्यू वर्ष – १९६६

कालावधी

पासून – ०९ जून १९६४

पर्यंत – ११ जानेवारी १९६६

पंतप्रधान म्हणून भूषविलेला एकूण कालावधी – ०१ वर्ष २१६ दिवस

 

०४. भारताचे चौथे पंतप्रधान

पंतप्रधानांचे नाव – गुलझारीलाल नंदा (काळजीवाहू)

जन्म वर्ष – १८९८

मृत्यू वर्ष – १९९७

कालावधी

पासून – ११ जानेवारी १९६६

पर्यंत – २४ जानेवारी १९६६

पंतप्रधान म्हणून भूषविलेला एकूण कालावधी – १३ दिवस

 

०५. भारताचे पाचवे पंतप्रधान

पंतप्रधानांचे नाव – इंदिरा गांधी

जन्म वर्ष – १९१७

मृत्यू वर्ष – १९८४

कालावधी

पासून – २४ जानेवारी १९६६

पर्यंत – २४ मार्च १९७७

पंतप्रधान म्हणून भूषविलेला एकूण कालावधी – ११ वर्ष 59 दिवस

 

०६. भारताचे सहावे पंतप्रधान

पंतप्रधानांचे नाव – मोरारजी देसाई

जन्म वर्ष – १८९६

मृत्यू वर्ष – १९९५

कालावधी

पासून – २४ मार्च १९७७

पर्यंत – २८ जुलै १९७९

पंतप्रधान म्हणून भूषविलेला एकूण कालावधी – ०२ वर्ष १२६ दिवस

 

०७. भारताचे सातवे पंतप्रधान

पंतप्रधानांचे नाव – चरण सिंग

जन्म वर्ष – १९०२

मृत्यू वर्ष – १९८७

कालावधी

पासून – २८ जुलै १९७९

पर्यंत – १४ जानेवारी १९८०

पंतप्रधान म्हणून भूषविलेला एकूण कालावधी – १७० दिवस

 

०८. भारताचे आठवे पंतप्रधान

पंतप्रधानांचे नाव – इंदिरा गांधी

जन्म वर्ष – १९१७

मृत्यू वर्ष – १९८४

कालावधी

पासून – १४ जानेवारी १९८०

पर्यंत – ३१ ऑक्टोबर १९८४

पंतप्रधान म्हणून भूषविलेला एकूण कालावधी – ०४ वर्ष १९१ दिवस

 

०९. भारताचे नववे पंतप्रधान

पंतप्रधानांचे नाव – राजीव गांधी

जन्म वर्ष – १९४४

मृत्यू वर्ष – १९९१

कालावधी

पासून – ३१ ऑक्टोबर १९८४

पर्यंत – ०१ डिसेंबर १९८९

पंतप्रधान म्हणून भूषविलेला एकूण कालावधी – ०५ वर्ष ३२ दिवस

 

१०. भारताचे दहावे पंतप्रधान

पंतप्रधानांचे नाव – विश्वनाथ प्रतापसिंग

जन्म वर्ष – १९३१

मृत्यू वर्ष – २००८

कालावधी

पासून – ०२ डिसेंबर १९८९

पर्यंत – १० नोव्हेंबर १९९०

पंतप्रधान म्हणून भूषविलेला एकूण कालावधी – ३४३ दिवस

 

११. भारताचे अकरावे पंतप्रधान

पंतप्रधानांचे नाव – चंद्र शेखर

जन्म वर्ष – १९२७

मृत्यू वर्ष – २००७

कालावधी

पासून – १० नोव्हेंबर १९९०

पर्यंत – २१ जून १९९१

पंतप्रधान म्हणून भूषविलेला एकूण कालावधी – २२३ दिवस

 

१२. भारताचे बारावे पंतप्रधान

पंतप्रधानांचे नाव – पी. व्ही. नरसिंहराव

जन्म वर्ष – १९२१

मृत्यू वर्ष – २००४

कालावधी

पासून – २१ जून १९९१

पर्यंत – १६ मे १९९६

पंतप्रधान म्हणून भूषविलेला एकूण कालावधी – ०४ वर्ष ३३० दिवस

 

१३. भारताचे तेरावे पंतप्रधान

पंतप्रधानांचे नाव – अटलबिहारी वाजपेयी

जन्म वर्ष – १९२४

मृत्यू वर्ष – २०१८

कालावधी

पासून – १६ मे १९९६

पर्यंत – ०१ जून १९९६

पंतप्रधान म्हणून भूषविलेला एकूण कालावधी – १६ दिवस

 

१४. भारताचे चौदावे पंतप्रधान

पंतप्रधानांचे नाव – एच. डी. देवेगौडा

जन्म वर्ष – १९३३

कालावधी

पासून – ०१ जून १९९६

पर्यंत – २१ एप्रिल १९९७

पंतप्रधान म्हणून भूषविलेला एकूण कालावधी – ३२४ दिवस

 

१५. भारताचे पंधरावे पंतप्रधान

पंतप्रधानांचे नाव – आय. के. गुजराल

जन्म वर्ष – १९१९

मृत्यू वर्ष – २०१२

कालावधी

पासून – २१ एप्रिल १९९७

पर्यंत – १८ मार्च १९९८  

पंतप्रधान म्हणून भूषविलेला एकूण कालावधी – ३३२ दिवस

 

१६. भारताचे सोळावे पंतप्रधान

पंतप्रधानांचे नाव – अटलबिहारी वाजपेयी

जन्म वर्ष – १९२४

मृत्यू वर्ष – २०१८

कालावधी

पासून – १९ मार्च १९९८

पर्यंत – १३ ऑक्टोबर १९९९

 

१७. भारताचे सतरावे पंतप्रधान

पंतप्रधानांचे नाव – अटलबिहारी वाजपेयी

जन्म वर्ष – १९२४

मृत्यू वर्ष – २०१८

कालावधी

पासून – १३ ऑक्टोबर १९९९

पर्यंत – २२ मे २००४

पंतप्रधान म्हणून भूषविलेला एकूण कालावधी – ०६ वर्ष ६४ दिवस

 

१८. भारताचे अठरावे पंतप्रधान

पंतप्रधानांचे नाव – मनमोहन गुरुमित सिंग

जन्म वर्ष – १९३२

कालावधी

पासून – २२ मे २००४

पर्यंत – २६ मे २०१४

पंतप्रधान म्हणून भूषविलेला एकूण कालावधी – १० वर्ष ०४ दिवस

 

१९. भारताचे एकोणिसावे पंतप्रधान

पंतप्रधानांचे नाव – नरेंद्र मोदी

जन्म वर्ष – १९५०

कालावधी

पासून – २६ मे २०१४

पर्यंत – आता पर्यंत

 

भारताचे पंतप्रधान

अनु क्र. पंतप्रधानांचे नाव जन्म वर्ष मृत्यु वर्ष कालावधी एकूण कालावधी
पासून पर्यंत
०१. जवाहरलाल नेहरू १८८९ १९६४ १५ ऑगस्ट १९४७ २७ मे १९६४ १६ वर्ष २८६ दिवस
०२. गुलझारीलाल नंदा (काळजीवाहू)
१८९८ १९९७ २७ मे १९६४ ०९ जून १९६४
१३ दिवस
०३. लाल बहादूर शास्त्री १९०४ १९६६ ०९ जून १९६४ ११ जानेवारी १९६६ ०१ वर्ष २१६ दिवस
०४. गुलझारीलाल नंदा

(काळजीवाहू)

१८९८ १९९७ ११ जानेवारी १९६६ २४ जानेवारी १९६६
१३ दिवस
०५. इंदिरा गांधी १९१७ १९८४ २४ जानेवारी १९६६ २४ मार्च १९७७ ११ वर्ष 59 दिवस
०६. मोरारजी देसाई १८९६ १९९५ २४ मार्च १९७७ २८ जुलै १९७९ ०२ वर्ष १२६ दिवस
०७. चरणसिंग १९०२ १९८७ २८ जुलै १९७९ १४ जानेवारी १९८० १७० दिवस
०८. इंदिरा गांधी १९१७ १९८४ १४ जानेवारी १९८० ३१ ऑक्टोबर १९८४ ०४ वर्ष २९१ दिवस
०९. राजीव गांधी १९४४ १९९१ ३१ ऑक्टोबर १९८४ ०१ डिसेंबर १९८९ ०५ वर्ष ३२ दिवस
१०. विश्वनाथ प्रतापसिंग १९३१ २००८ ०२ डिसेंबर १९८९ १० नोव्हेंबर १९९० ३४३ दिवस
११. चंद्र शेखर १९२७ २००७ १० नोव्हेंबर १९९० २१ जून १९९१ २२३ दिवस
१२. पी. व्ही. नरसिंहराव १९२१ २००४ २१ जून १९९१ १६ मे १९९६ ०४ वर्ष ३३० दिवस
१३. अटलबिहारी वाजपेयी १९२४ २०१८ १६ मे १९९६ ०१ जून १९९६ १६ दिवस
१४. एच. डी. देवेगौडा १९३३ —— ०१ जून १९९६ २१ एप्रिल १९९७ ३२४ दिवस
१५. आय. के. गुजराल १९१९ २०१२ २१ एप्रिल १९९७ १८ मार्च १९९८   ३३२ दिवस
१६. अटलबिहारी वाजपेयी १९२४ २०१८ १९ मार्च १९९८ १३ ऑक्टोबर १९९९ ०६ वर्ष ६४ दिवस
१७. अटलबिहारी वाजपेयी १९२४ २०१८ १३ ऑक्टोबर १९९९ २२ मे २००४
१८. मनमोहन गुरुमित सिंग १९३२ ——- २२ मे २००४ २६ मे २०१४ १० वर्ष ०४ दिवस
१९. नरेंद्र मोदी १९५० २६ मे २०१४ आता पर्यंत

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top